در صورتی که در ورکشاپ خرمهره‌سازی شرکت نموده‌اید، لطفا با پر کردن فرم زیر به ما کمک کنید تا بتوانیم خدماتمان را بهبود بخشیم. نظرات شما به دقت بررسی می‌شوند و در صورت امکان از آن‌ها استفاده می‌شود.

برای مثال: در طول ورکشاپ توضیحاتی بیشتر در ارتباط با واکنش شیمیایی مواد بدنه و لعاب خرمهره ارایه گردد.
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید